Valtioneuvosto päätti tänään vain pienistä lievennyksistä Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakuntien ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoihin. Valtioneuvosto toimii tartuntatautilain ja oman esityksensä vastaisesti, sillä ankarat toiminnan rajoitukset voivat olla käytössä vain epidemian torjunnassa tasolla 2. STM ja THL eivät ole MaRan kysymyksistä huolimatta vastanneet, miten riski saada koronatartunta kasvaisi, jos anniskelu ruokaravintoloissa olisi sallittu klo 22 ja aukiolo klo 23 asti. Nämä viranomaiset katsovat, että ravintolatoiminnan ankarat rajoitukset ovat uusi normaali. On kohtuutonta, että yrittäjien täytyy erityisesti perustella oikeutensa elinkeinon harjoittamiseen edes kohtuullisilla toimintaedellytyksillä. Valtion tulee tukea yrityksiä niin kauan kuin se rajoittaa yritysten toimintaa.

Tartuntatautilaissa säädetään, että valtioneuvosto voi asetuksellaan rajoittaa ruokaravintoloiden asiakasmäärän pienemmäksi kuin 75 prosenttia maksimimäärästä ja anniskelupainotteisten ravintoloiden asiakasmäärän pienemmäksi kuin 50 prosenttia maksimimäärästä, määrätä anniskelun lopetettavaksi ennen klo 22 ja ravintolan suljettavaksi ennen klo 23 vain, jos ”tartuntataudin leviämisen estäminen on valtakunnallisesti epidemian nopean kiihtymisen tai muuntuneen viruksen leviämisen uhan vuoksi välttämätöntä ja alueella todetaan muuntuneen viruksen väestöleviämistä tai tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti selvittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella”. Jos nämä edellytykset eivät täyty, ”valtioneuvoston on viipymättä ryhdyttävä toimiin säännösten kumoamiseksi”.

Valtioneuvosto toteaa esityksessään (HE 32/2021, s. 14), että ”käytännössä kyse olisi siitä, että nykyistä suurempia rajoituksia tarvitaan epidemian torjunnassa tasolla 2, jossa epidemian leviämisen uhka kasvaa koko maassa ja jossa alueet ja kunnat ohjataan valtioneuvoston puollon jälkeen ottamaan käyttöön leviämisvaiheen toimenpiteet laajamittaisesti”. Valtioneuvosto on puoltanut 6.5.2021, että sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa hybridistrategian toteuttamisesta annetun toimintasuunnitelman 26.1.2021 tehdyn täydennyksen toimenpiteistä epidemian uhkaavan nopean kiihtymisen ja tarttuvampien virusmuunnosten yleistymisen estämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on valtioneuvoston puoltamisen jälkeen tehnyt 10.5.2021 päätöksen, jonka mukaan koronaepidemian torjunnassa luovutaan valtakunnallisista toimenpidetasoista.

On selvää, ettei tartuntatautilain mukaisia edellytyksiä ankarille toiminnan rajoituksille ole myöskään neljässä maakunnassa, jotka muodostavat 57 prosenttia ravintola-alan liikevaihdosta ja työllisyydestä.

– Valtioneuvoston tuleekin sallia anniskelu vähintään klo 22 asti ja ravintoloiden aukiolo klo 23 asti myös neljän maakunnan ravintoloille, koska STM on tehnyt päätöksen epidemian toimenpidetasoista luopumisesta. Lain mukaisia edellytyksiä näille ankarille rajoitustoimille ei enää ole. Herättää suurta hämmästystä, että valtioneuvosto toimii tartuntatautilain ja oman hallituksen esityksensä vastaisesti. Hallituksen tulee palauttaa lain ja oman esityksensä mukainen sääntely viivytyksettä, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Yrittäjien ja työntekijöiden oikeusturva on heikoissa kantimissa, koska STM ja THL eivät lukuisista pyynnöistämme huolimatta ole kertoneet, kuinka suuri osa tartunnoista on ruokaravintoloissa.

– STM ja THL eivät ole lukuisista eri yhteyksissä esittämistämme kysymyksistä huolimatta vastanneet myöskään siihen, miten koronatartuntojen riski kasvaisi, jos ruokaravintolat saisivat anniskella klo 22 asti ja sulkea ovensa klo 23, Lappi sanoo.

STM ja THL näyttävät katsovan, että ankarat rajoitustoimet ovat uusi normaali ja yrittäjien oikeus harjoittaa elinkeinoaan ja työntekijöiden oikeus työhön ovat poikkeuksia siihen. Yrittäjien täytyy erityisesti perustella oikeuksiaan, jotta rajoituksia voitaisiin lieventää.

– Yrittäjien ja työntekijöiden perustuslakiin perustuvilla oikeuksilla ja hädänalaisella asemalla ei näytä olevan mitään merkitystä, Lappi toteaa.

Valtion tuki välttämätön niin kauan kuin valtio rajoittaa elinkeinotoimintaa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on kertonut, että hallitus valmistelee neljännen kustannustuen.

– Kiitän ministeriä siitä, että neljäs kustannustuki on tulossa. Sen jälkeen tarvitaan kuitenkin valtion tukea niin kauan, kun valtio rajoittaa yritysten elinkeinotoimintaa. Valtion exit-suunnitelman mukaan rajoitukset jatkuvat pitkälle ensi syksyyn. Kustannustuen ehtoja tulee lisäksi muuttaa niin, että myös keskisuuret ja suuret yritykset saavat oikeudenmukaisen tuen suhteessa niiden menetyksiin ja työllistävyyteen. Myös joustamattomien kulujen 30 prosentin omavastuurajaa tulee alentaa merkittävästi. Suomi on tukenut yrityksiä kolmanneksi heikoiten EU-alueella suhteessa BKT:hen, Lappi sanoo.

 

Lisätietoja   

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549