Työ- ja elinkeinoministeriölle
Lausunto toimitettu lausuntopalvelun kautta
 
Viite: VN/25939/2021
Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

 

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määräisi eikä perisi matkapalveluyhdistelmiä tarjoavilta maksuvelvollisilta valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä ”MaRa”) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa siitä seuraavaa:

 

Matkailu- ja ravintola-ala on suurista ja työllistävistä toimialoista kärsinyt eniten COVID 19 -pandemian ja julkisen vallan päättämien rajoitustoimien ja -suositusten vuoksi. Valtio on rajoittanut matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtumia järjestävien yritysten liiketoimintaa ankarasti jo 20 kuukauden ajan. Rajoitustoimet tuli purkaa syyskuun 2021 alussa hyväksytyn hybridistrategian mukaan, kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu tai kun kaikilla halukkailla on ollut mahdollisuus saada täysi rokotesuoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön 11.11.2021 laatiman ohjauskirjeen mukaan rokotukset ovat edenneet hyvin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan edellä mainittu tavoite 80 prosentin rokotuskattavuudesta saavutettiin 10.11.2021. Rajoitustoimia on silti sen jälkeenkin jatkettu.

Pitkään kestänyt kriisi on ajanut matkailu- ja ravintola-alan yritykset ja työntekijät kestämättömään tilanteeseen niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Valtion maksamat korvaukset ja tuet ovat olleet riittämättömiä esimerkiksi verrattaessa niitä muihin Pohjoismaihin. Matkustusrajoitukset ovat merkittävällä ja ennen näkemättömällä tavalla vaikuttaneet myös kotimaassa matkailupalveluja tarjoavien yritysten toimintaan. Euroopan kireimpiin lukeutuvat matkustusrajoitukset ovat vieneet asiakkaat hotelleilta, kylpylöiltä, ohjelmapalvelualan yrityksiltä ja erityisesti niiltä, joiden asiakkaista kaikki tai suuri osa on ulkomaalaisia. Etenkin ulkomailta Suomeen saapuville matkustajille yritykset tarjoavat matkapalveluyhdistelmistä annetussa laissa tarkoitettuja ja valmiiksi räätälöityjä matkapaketteja.

Valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksun määräämättä ja perimättä jättäminen vuodelta 2021 helpottaisi niiden matkapalveluyhdistelmiä tarjoavien yritysten tilannetta, joiden liiketoiminta on kärsinyt COVID 19 -pandemian vuoksi annetuista matkustus- ja muista rajoituksista.  

MaRa kannattaa ehdotusta, että lakia matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta muutetaan väliaikaisesti niin, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määrää eikä peri valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021.

Matkustamista koskevat rajoitukset heikentävät edelleen matkailu- ja ravintola-alan yritysten palvelujen kysyntää merkittävästi. Eduskunta on edellyttänyt useaan kertaan, että valtion on korvattava yrityksille aiheutuneita menetyksiä niin kauan, kun julkinen valta rajoittaa perustuslain suojaamaa elinkeinonvapautta ja yritysten liiketoimintaa.

MaRa pitää välttämättömänä valmistella nopealla aikataululla kustannustuki korvaamaan matkailu- ja ravintola-alan yrityksille syyskuun 2021 lopun jälkeen aiheutuneita kiinteitä kuluja, koska julkinen valta on rajoituksillaan ja suosituksillaan vaikeuttanut merkittävästi yritysten normaalia liiketoimintaa.

 

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry                   

 

Veli-Matti Aittoniemi                                                  Sami Hämäläinen

varatoimitusjohtaja                                                    lakimies