Liikenne- ja viestintäministeriölle
 
Asia: Arviomuistio sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehtoja käsittelevästä arviomuistiosta. Arviomuistiossa esitellään mikroliikkumisen ja sitä koskevan sääntelyn nykytilaa ja siinä tunnistettuja ongelmia sekä esitetään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja sähköpotkulautailun sääntelemiseksi.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) toteaa lausuntonaan seuraavaa.


MaRa katsoo, että ohjausta ja uutta sääntelyä tarvitaan ensi sijassa kaupunkien keskustoissa yleistyneisiin sähköpotkulautoihin.

Kaupunkien tulisi voida kontrolloida operaattorien toimintaa ja määrää kilpailutuksilla. Kilpailutuksen yhteydessä toimijoille voitaisiin asettaa laatua ja turvallisuutta koskevia ehtoja. Ehdot voisivat liittyä sallittuihin pysäköintipaikkoihin, sähköpotkulaudoilla ajamiseen, nopeusrajoituksiin ja väärin pysäköityjen sähköpotkulautojen keräämiseen. Ehdoilla voitaisiin kieltää se, että sähköpotkulaudan kyydissä on useampi henkilö ja asettaa yöaikaan esimerkiksi matalampia nopeusrajoituksia.

Arviomuistiossa on myös yhtenä vaihtoehtona pohdittu promillerajan asettamista mikroliikkumiseen.

Muistion liitteessä 2 todetaan, että selvityksen yhteydessä on tunnistettu, että promillerajan asettaminen sähköpotkulautailijoille on juuri tämän hetkisen tiedon valossa tärkeämpi ja kiireisempi kuin pyöräilijöille (sivu 51). Pyöräily koskee koko maata ja kaikkia ikäluokkia, mutta sähköpotkulautailua ja alkoholitapaturmia on erityisesti suurissa kaupungeissa nuorempien ikäluokkien keskuudessa ja öisin.

Airaksisen väitöskirjatutkimuksista käy ilmi, että alkoholin vaikutuksen alaisena ajaneista ja sairaalahoitoon joutuneista polkupyöräilijöistä 87 prosentilla promillelukemat olivat yli 1,2 promillea. Pään vammanriskitekijöiksi arvioitiin yli 1,5 promillen humalatila ja 15-24 vuoden ikä. Onnettomuustietoinstituutin tilaston mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana (2011-20220) pyöräilijöiden kuolemantapauksia tapahtui 178 kappaletta. 33:lla henkilöllä mitattiin alkoholia verestä ja kaikissa paitsi yhdessä lukema oli vähintään 1 promillea (Onnettomuustietoinstituutti 2022cc). Lainsäädäntöön liittyvänä parannusehdotuksena tutkijalautakunnat esittivät pyöräilykypärän pakollisuutta ja sen valvonnan lisäämistä.   

MaRa toteaa, että pyöräily on yleinen liikkumistapa kaupungeissa ja tärkeä liikkumismuoto tapahtumille. Varsinkin kesäaikaan iso osa tapahtumiin osallistuvista käyttää pyörää liikkumisvälineenään. Jo nykyinen lainsäädäntö kieltää tankojuoppouden polkupyörillä. Pyöräilykypärän käyttö on myös yleistynyt. Vuonna 2021 kypärää käytti 50 prosenttia pyöräilevistä.  

Pyöräily on lisännyt suosiotaan, mutta pyöräilyn onnettomuudet eivät ole kasvaneet liikennesuorite huomioiden yhtä paljon kuin sähköpotkulautaonnettomuudet.

MaRa katsoo, että pyöräilyn turvallisuutta tulee parantaa kampanjoilla ja viestinnällä rangaistusuhkien sijaan.

 

 

Kunnioittavasti,

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Veli-Matti Aittoniemi                              Kai Massa

varatoimitusjohtaja                                lakimies