Moottorikelkkareitit tieliikennelaissa

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntopyynnölle kesäkuussa 2020 voimaan tulevaa tieliikennelakia (729/2018) koskevan hallituksen esityksen luonnoksen. Hallituksen esityksessä on kyse lain korjauspaketista, jossa lakiin tehdään teknisiä ja muita tarpeellisia muutoksia.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) edustaa laajalti matkailu- ja ohjelmapalvelualan yrityksiä Suomessa. MaRan jäseniin kuuluu erilaisia ohjelma- ja luontomatkailupalveluja tarjoavia yrityksiä, jotka järjestävät koti- ja ulkomaisille matkailijoille erilaisia ohjelmapalveluja, safareita ja muita aktiviteetteja. MaRan jäseniä ovat muutamia mainitaksemme muun muassa Lapland Safaris Oy, Harriniva Hotels & Safaris Oy, Rukapalvelu Oy, Boreal Wildlife Centre Oy, Koli Activ Oy ja Martinselkosen Eräkeskus. MaRassa kokoontuu myös säännöllisesti ohjelmapalveluyrityksistä koostuva ohjelmapalvelutyöryhmä. Tämä lausunto perustuu ohjelmapalvelutyöryhmässä edustettuina olleiden yritysten näkemykseen.

MaRa on erittäin huolissaan siitä, että uudessa tieliikennelaissa on muutettu moottorikelkkareittejä koskevaa sääntelyä aiemmasta siten, että moottorikelkkareiteillä saisi ajaa myös moottorittomilla ajoneuvoilla. Säännöstä ei esitetä muutettavaksi lausunnolle lähetetyssä lakiluonnoksessa.

MaRa vaatii, että tieliikennelain avaamisen yhteydessä sääntelyä on muutettava siten, että nykytila säilytetään. Moottorikelkkareiteillä on sallittua ajaa vain moottorikelkoilla ja maastoliikennelain 13 §:n nojalla raskailla moottorikelkoilla niillä reiteillä, jotka reitinpitäjä on arvioinut tähän soveltuvaksi. Hyväksyttävä muutos nykytilaan olisi kuitenkin se, että moottorittomat ajoneuvot voidaan sallia reiteille kesäkaudella.

1. Moottorikelkkareittejä koskeva sääntely

Kesäkuussa 2020 voimaan tulevassa tieliikennelain uudistuksessa muutettiin moottorikelkkareittejä koskevaa sääntelyä.

Voimassa olevassa tieliikennelaissa ja asetuksessa moottorikelkkareiteillä on sallittua ajaa vain moottorikelkoilla. Muiden ajoneuvojen käyttö on kiellettyä. Tieliikenneasetuksen moottorikelkkareittiä koskevan liikennemerkin (merkki 426) selosteessa todetaan näin:

Merkillä osoitetaan moottorikelkkailureitti. Muiden ajoneuvojen kuin moottorikelkan kuljettaminen moottorikelkkailureitillä on kielletty. Raskaalla moottorikelkalla ajo moottorikelkkailureitillä on sallittu, jos se osoitetaan tekstillisellä lisäkilvellä "Sallittu raskaille moottorikelkoille". Moottorikelkkailureitillä ajettaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä tieliikennelaissa säädetään ajoradalla ajamisesta. Hiihtäjän ja muun jalankulkijan on ensisijaisesti kuljettava reitin oikea puolta.

Moottorikelkkareiteillä on sallittua ajaa myös raskailla moottorikelkoilla niillä reiteillä, joiden soveltuvuus raskailla kelkoilla ajamiseen on arvioitu. Maastoliikennelain muutos on tullut voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018. Moottorikelkkailureitin pitäjän tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle viimeistään 31.12.2021, onko sen ylläpitämän moottorikelkkailureitin soveltuvuus raskaille moottorikelkoille arvioitu, ja onko kyseisellä reitillä sallittua ajaa raskaalla moottorikelkalla (maastoliikennelaki 13 § ja lain 2018/1306 voimaantulosäännös).

MaRa toteaa, että raskaat moottorikelkat moottorikelkkareiteillä salliva maastoliikennelain 13 §:n muutos on tervetullut ja tarpeellinen. Tieliikennelain korjauspaketissa liikennemerkkiin D8 (Moottorikelkkailureitti) lisättäisiin nykysääntelyä (tieliikennelakiasetus) vastaavasti uusi kolmas virke: Raskaalla moottorikelkalla ajo moottorikelkkailureitillä on sallittu, jos se osoitetaan tekstillisellä lisäkilvellä "Sallittu raskaalle moottorikelkalle".

Uuden tieliikennelain nojalla myös muilla ei-moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla saisi tulla moottorikelkkareitille. Muutos ilmenee ainoastaan siitä, että tieliikennelain esitöiden 79 §:n perusteluissa mainitaan, että jatkossa moottorikelkkareiteillä voisi ajaa myös polkupyörillä. Keskeinen muutos nykytilaan on jäänyt piiloon yli 400 - sivuisen lakipaketin uumeniin. Muutosta ja sen vaikutusta moottorikelkkareittien turvallisuuteen ei ole tieliikennelakia uudistettaessa arvioitu millään tavalla. Korjauspaketissa ei ole ehdotettu muutosta tähän.

Uusi tieliikennelaki:

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 180/2017, sivu 220) todetaan, että merkillä D8 (moottorikelkkailureitti) voisi ajaa myös polkupyörällä ja lain 52 §:ssä tarkoitetulla ajoneuvolla, johon sovelletaan polkupyöräilijää koskevia liikennesääntöjä. Muiden määräysmerkkien tarkoitus vastaisi voimassa olevien säännösten mukaisia määräysmerkkejä.

Säädösliite:

D8 Merkillä osoitetaan moottorikelkkailureitti. Muulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kuin moottorikelkalla ei saa ajaa moottorikelkkailureitillä. Moottorikelkkailureitillä ajettaessa on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään ajoradalla ajamisesta. Jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä reitin oikeaa puolta.

 

2. Muutos tieliikennelakiin on välttämätön turvallisuustekijöiden kannalta

Voimassa olevan tieliikennelain nojalla moottorikelkkareiteillä voidaan ajaa vain moottorikelkoilla ja maastoliikennelain 13 §:n nojalla soveltuvilla reiteillä myös raskailla moottorikelkoilla. Muilla ajoneuvoilla voidaan ajaa maastossa, tavallisen tien reunassa tai moottorikelkkaurilla.

Moottorikelkkaurat rinnastetaan maastoliikennelaissa maastoon ja niillä noudatetaan maastoliikennelakia. Moottorikelkkareitit sen sijaan ovat tieliikennelaissa määriteltyjä moottorikelkkailuun tarkoitettuja teitä, joilla noudatetaan tieliikennelakia.

Viralliset moottorikelkkareitit sijaitsevat yleensä matkailu-/hiihtokeskusten läheisyydessä. Moottorikelkkareittejä hoitaa Metsähallitus ja varsinkin matkailu/hiihtokeskusten läheisyydessä myös alueen vakiintuneista ja turvallisuusasioihin perehtyneistä yrittäjistä koostuvat poolit. Moottorikelkkaurat, joilla voi ajaa myös muilla ajoneuvoilla, ovat yleensä kauempana ja niillä on vähemmän liikennettä.

Nykytilan säilyttäminen on välttämätöntä turvallisuussyistä. Lakimuutos, joka sallisi muut moottorittomat ajoneuvot kelkkareiteille, kohottaisi onnettomuusriskiä moottorikelkkareitillä huomattavasti ja johtaisi vakaviin henkilövahinkoihin ja kuolemantapauksiin.

Matkailukeskusten ympäristössä moottorikelkkareiteillä ajetaan paljon moottorikelkoilla. Liikenteessä on myös paljon kokemattomia kuljettajia, joilla on joko hyvin vähäinen kokemus moottorikelkalla ajamisesta tai he eivät ole koskaan ennen aiemmin ajaneet moottorikelkalla. Etenkin ulkomaalaiset matkailijat ajavat ensikertaa lumisissa ja jäisissä olosuhteissa, josta heillä ei ole aiempaa kokemusta. Talvimatkailun sesonkiaikoina moottorikelkkareiteillä on hyvin paljon liikennettä.

Moottorikelkkareitit tarjoavat sekä kokeneille että kokemattomille kuljettajille ja matkailijoita palveleville ohjelmapalveluyrityksille ja heidän henkilökunnalleen turvallisen kelkkailuympäristön. Moottorikelkkailijat ja kelkkojen kyydissä olevat voivat luottaa siihen, että moottorikelkkareitillä ei tule vastaan moottorikelkkojen lisäksi muita ajoneuvoja tai eläinten vetämiä rekiä.

Jos tieliikennelaissa sallittaisiin moottorikelkkareiteille myös moottorittomia ajoneuvoja, se toisi moottorikelkkareiteille moottorikelkkojen joukkoon pyöriä, sähköpyöriä sekä porojen ja koirien vetämiä rekiä. Turvallisuustilanne vilkkaasti liikennöidyillä kelkkareiteillä heikkenisi dramaattisesti. Seurauksena tästä voisi olla vakavia loukkaantumisia tai jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia.

Kukaan vastuullinen ja asianmukaisesti turvallisuustekijät huomioiva ohjelmapalveluyrittäjä ei halua lähteä moottorikelkkareitille eläinten vetämien rekien kanssa kyydittämään matkailijoita. Jos kuitenkin lainsäätäjä sallisi moottorikelkkareiteille menemisen esimerkiksi koira- ja porovaljakoilla, suuri määrä toimijoita, joilla ei ole omia tukikohtia tai reittejä eläinsafareilleen aloittaisi matkailijoiden kyydittämisen moottorikelkkareiteillä kaikista turvallisuusriskeistä huolimatta. Tällä hetkellä turvallinen ja hyvin hoidettu kelkkailuun varattu palvelualusta muuttuisi arvaamattomaksi ja riskialttiiksi toimintaympäristöksi myös vastuullisille toimijoille ja heidän asiakkailleen.

Moottorikelkkareitillä moottorikelkkojen maksiminopeus on yleensä 60 kilometriä tunnissa ja moottorikelkka painaa monta sataa kiloa. Jos moottorikelkkailija joutuu moottorikelkkareitillä törmäyskurssille vastaantulevan väärällä kaistalla ajavan tai esimerkiksi mutkan takaa yllättäen eteen tulevan eläinreen kanssa, syntyisi vaaratilanne. Kelkka noudattaa samoja lainalaisuuksia kuin muut tiellä kulkevat ajoneuvot eikä jäällä/lumella kelkka pysähdy jarrutettaessa saman tien. Mitä enemmän kelkalla on vauhtia, sitä pidempi on jarrutusmatka. Kelkka voi jarrutettaessa joutua myös sivuttaisliikkeeseen. Vaikka kuljettaja havaitsisi toisen kohteen, niin etenkin kokemattoman kuljettajan on hankalaa välttää törmäystä, jos etäisyys kohteen ja kelkan välillä on lyhyt.

Tällä hetkellä moottorikelkkareiteillä ajetaan vain ajovaloilla varustetuilla moottorikelkoilla, suuriin piirtein samoilla nopeuksilla ja kelkat kulkevat omilla kaistoillaan kulkusuunnassa ajoradan oikealla puolella. Onnettomuudet johtuvat usein siitä, että kelkalla törmätään johonkin luonnonesteeseen tai kokematon kelkkailija menettää kelkkansa hallinnan. Jos törmäys tapahtuu toiseen moottorikelkkaan, ajoneuvojen massat ovat kutakuinkin yhtä suuret ja törmäysvoima kohdistuu kelkan rakenteisiin. Kelkkojen väliset törmäykset moottorikelkkareiteillä ovat kuitenkin harvinaisia, koska kelkat kulkevat omilla kaistoillaan ja toiset kelkat pystytään niissä olevien hyvien valojen takia helposti havaitsemaan myös pimeässä.

Moottorikelkkareiteillä ei ole valaistusta. Reitit ovat eritasoisia ja myös reittien näkyvyydet vaihtelevat. Reitillä on kumpuja, notkoja ja tiukkoja mutkia. Varsinkin pimeällä moottorikelkkailijat voivat kuitenkin luottaa siihen, että ensimmäinen varoitus vastaantulevasta kelkasta on vastapuolen valot. Jos moottorikelkkareitillä kulkisi myös rekiä, joiden edessä olisi niitä vetäviä eläimiä, yhdistelmää olisi paljon vaikeampi havaita.

Eläinten vetämät reet eivät kulje moottorikelkkojen tapaan kapeasti omalla kaistallaan. Husky- tai porovaljakolla ajatettaessa reen kuljettaja ei pysty määrittämään mitä kaistaa mennään. Päätöksen kaistasta tekee johtokoira tai - poro. Kuljettaja voi vain jarruttaa, mutta ei pysty tekemään väistöliikkeitä. Porot eivät myöskään kulje jonossa vaan leveämmässä letkassa, kun takana oleva poro haluaa nähdä eteensä. Eläinten vetämällä reellä ajaminen moottorikelkkareitillä aiheuttaa merkittävän onnettomuusriskin reessä oleville ihmisille ja moottorikelkkailijoille.

Lakimuutoksen seurauksena reiteillä tapahtuisi moottorikelkkojen ja eläinrekiyhdistelmien yhteentörmäyksiä. Törmäyksistä voisi aiheutua vakavia loukkaantumisia ja kuolemia. Koirien vetämässä reessä matkustaja istuu maanpinnasta vain 30 cm korkeudella ja on täysin turvaton, jos moottorikelkka osuu rekeen. Porojen vetämässä reessä matkustajan tilanne ei ole yhtään parempi, vaikka pororeessä istutaan hiukan korkeammalla.

Moottorikelkkareiteille ei tule sallia moottorikelkkojen sekaan muitakaan moottorittomia ajoneuvoja kuten pyöriä. Jos monta sataa kiloa painava kelkka osuu pyöräilijään, siitä seuraa vakava loukkaantuminen. Kuten edellä on tuotu esille, moottorikelkkareittien reittiprofiili vaihtelee. Reitillä on kumpuja ja notkoja sekä tiukkoja mutkia. Lumella/jäällä pyöräilijä voi menettää helposti pyöränsä hallinnan tai liukua väärälle kaistalle. Jos kohdalle sattuu vastaantuleva moottorikelkka tai takaa tuleva moottorikelkka, joka ei ole edessä olevaa pyöräilijää havainnut, onnettomuusriski on käsillä.

Moottorikelkkareitit eivät ole valaistuja ja pyöräilijää ei helppo pimeässä huomata. Pyöräilijä tai pyöräilijäryhmä voi tulla kelkkailijan eteen täysin yllättäen, mistä syntyy vaaratilanne ja mahdollinen yhteentörmäys.

MaRa toteaa, että muiden ajoneuvojen salliminen moottorikelkkareiteille on harkitsematon lakimuutos. Se tulisi johtamaan merkittävästi kohonneeseen onnettomuusriskiin nykytilanteeseen verrattuna. Lainsäätäjän ei tulesäätää lakia, joka aiheuttaisi nykytilanteeseen verrattuna paljon enemmän vakavia henkilövahinkoja ja voisi myös heikentää Suomen hyvää mainetta
turvallisena matkailumaana. Lain muutoksesta kärsisi erityisesti Pohjois-Suomen matkailu ja siellä toimivat ohjelmapalveluyrittäjät ja heidän asiakkaansa.

MaRan esittämät huolet koskevat moottorittomien ajoneuvojen käyttöä moottorikelkkareiteillä silloin, kun moottorikelkkareittejä käytetään moottorikelkkailuun eli talvikaudella.

MaRan mielestä estettä ei ole sille, että kesäaikaan (lumettomaan aikaan) moottorikelkkareiteillä voisi ajaa myös moottorittomilla ajoneuvoilla kuten pyörillä. Tämän mahdollistaminen olisi myös matkailun kannalta positiivista, koska tällöin esimerkiksi matkailukeskusten alueella olisi mahdollista viedä matkailijoita opastetuilla maasto/fatbike-pyöräretkillä myös moottorikelkkareiteille. Moottorikelkkareittiä koskevan liikennemerkin säännöksessä voitaisiin todeta, että moottorittomilla ajoneuvoilla saisi ajaa moottorikelkkareitillä 1.6 – 30.9 välisenä aikana.

Edellä todetun perusteella MaRa katsoo, että tieliikennelain liikennemerkkiä koskevaa säännöstä (D8 Moottorikelkkailureitti) muutetaan seuraavasti (muutoksen lihavoituna):

D8 Merkillä osoitetaan moottorikelkkailureitti. Muulla ajoneuvolla kuin moottorikelkalla ei saa ajaa moottorikelkkailureitillä. Raskaalla moottorikelkalla ajo moottorikelkkailureitillä on sallittu, jos se osoitetaan tekstillisellä lisäkilvellä "Sallittu raskaalle moottorikelkalle". Moottorittomalla ajoneuvolla on kuitenkin sallittua ajaa 1.6 – 30.9. Moottorikelkkailureitillä ajettaessa on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään ajoradalla ajamisesta. Jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä reitin oikeaa puolta.

Jos moottorittomien ajoneuvojen salliminen kesäkaudella liikennemerkkiä koskevassa säännöksessä ei ole liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan lakiteknisesti mahdollista, tulee tieliikennelakia muuttaa niin, että se vastaa nykytilaa. Moottorikelkkareitillä voi ajaa vain moottorikelkoilla ja raskaalla moottorikelkalla ajaminen on sallittu, jos se osoitetaan tekstillisellä lisäkilvellä.

Moottorikelkkareittejä koskevassa keskustelussa on tuotu esille, että kuntien tulisi tehdä erillisiä päätöksiä, jos moottorikelkkareiteiltä halutaan kieltää muut ajoneuvot. Päätösten tekeminen ja kylttien asettaminen reiteille aiheuttaisi merkittävää hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Merkit pitäisi laittaa myös joka paikkaan, josta moottorikelkkareitti lähtee tai risteää. MaRa katsoo, että moottorikelkkareiteille ei pidä luoda tarpeetonta ja epäyhtenäistä kylttiviidakkoa vaan säilyttää lainsäädäntö ja säännöt selkeänä. Nykytilalla ja kesäkautta koskevalla kirjauksella varmistetaan se, että kaikki moottorikelkkareitit ovat turvallisia myös jatkossa.”

Lisätietoja asiasta antaa lakimies Kai Massa, 09-6220 2047, kai.massa@mara.fi

 

Kunnioittavasti,
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                         Veli-Matti Aittoniemi
toimitusjohtaja                 varatoimitusjohtaja