Asia: Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 (luonnos 10.9.2021)

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on pyytänyt lausuntoa Helsingin pysäköintipolitiikkaa koskevasta raporttiluonnoksesta 29.10.2021 mennessä. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:ltä (jäljempänä MaRa) ei ole pyydetty lausuntoa mutta MaRa lausuu asiasta koska pysäköinnillä ja sen hinnalla on vaikutusta kaupungissa toimivien matkailu- ja ravintola-alan yritysten toimintaedellytyksiin.

 

1. Raporttiluonnoksen toimenpide-ehdotukset

Raporttiluonnoksessa toimenpiteitä on 24 kappaletta, jotka on ryhmitelty kokonaisuuksiksi 7 teeman alle.

Teemoista ensimmäinen liittyy kaiken pysäköintitiedon digitalisoimiseen ja pysäköinnin saamiseen osaksi liikkumista palveluna.

Toisessa kokonaisuudessa lisätään pysäköinnin joustavuutta edistämällä yhteistyötä yksityisten pysäköintilaitosten kanssa, kehittämällä katutyömaiden ja tonttikatujen pysäköintiä sekä porrastamalla pysäköintivirhemaksut teon haitan vakavuuden mukaan.

Kolmannessa kokonaisuudessa kannustetaan kohti ympäristöystävällistä pysäköintiä kehittämällä liityntäpysäköintiä, pyöräpysäköintiä ja sähköautojen latausasemia.

Neljännessä kokonaisuudessa esitetään siirryttäväksi kadunvarsipysäköinnissä palvelutason mukaiseen hinnoitteluun ja viidennessä on määritelty pysäköinnin maksullisuuden laajentamisperiaatteet.

Kuudes kokonaisuus käsittää muun muassa pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeiden päivittämisen, vuorottaispysäköinnin ja joustot täydennysrakentamisen edistämisessä sekä kaupungin pysäköintiyhtiön selvittämisen.

Seitsemäs kokonaisuus pitää sisällään jakeluliikenteen lastaus- ja purkupaikkojen määrän lisäämisen sekä informaation ja valvonnan kehittämisen.

 

2. Pysäköinnin hintaa ei voida nostaa

Raporttiluonnoksessa esitetään kaksiportaista hinnoittelumuutoksen mallia. Hinnoittelumalli 1 otettaisiin käyttöön vuonna 2024 ja siinä asukaspysäköintitunnuksen ja yrityspysäköintitunnusten hintojen sääntely tapahtuisi alueittain kerran vuodessa ja kadunvarsipysäköinnin tuntihinnoittelun sääntely vyöhykkeittäin kerran vuodessa (Toimenpide 11).

Reaaliaikaiseen mobiiliseurantaan ja hinnoitteluun perustuva hinnoittelumalli 2 otettaisiin arviolta käyttöön vuonna 2025. Siinä asukaspysäköintitunnusten ja yrityspysäköintitunnusten hintojen sääntely esimerkiksi kerran kuukaudessa, ja kadunvarsipysäköinnin tuntihinnoittelun säätely kerran kuukaudessa alueittain (Toimenpide 12). 

Raportin sivulla 44 olevassa taulukossa 3 kuvataan asukas- ja yrityspysäköintitunnusten hintojen nostoja, jos hinnat nousisivat maksimikorotuksen mukaisena (20 % vuodessa). Asukaspysäköinnin hinta nousisi enimmillään 90 euroon kuukaudessa vuoteen 2029 mennessä (vuonna 2023 30 €). Yrityspysäköinnin hinta noususi enimmillään 93 euroon vuoteen 2029 mennessä (vuonna 2023 31 €).  

Raportin sivulla 44 kuvataan kadunvarsipysäköinnin hinnan muutosta, jos maksimikorotus (10 %) toteutuisi. Vyöhykkeellä 1 kadunvarsipysäköinnin hinta tunnissa on 4 euroa vuonna 2023 ja vuonna 2029 se olisi 7,10 euroa. Vyöhykkeellä 2 kadunvarsipysäköinnin hinta per tunti olisi 2 euroa vuonna 2023 ja vuonna 2029 se olisi 3,50 euroa tunnilta. 

Ehdotettujen toimenpiteiden positiivisena vaikutuksena raporttiluonnoksessa todetaan, että se edistäisi hyvää kaupunkiympäristöä sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä.

MaRa toteaa, että pysäköinnin hinnalla on suora vaikutus kaupunkialueiden elinvoimaisuuteen ja siellä toimivien yritysten toimintaedellytyksiin ja palvelujen kysyntään. Ehdotetut muutokset, joilla kadunvarsipysäköinnin hintaa nostettaisiin nykyisestä, eivät edistä Helsingissä toimivien matkailu- ja ravintola-alan yritysten kilpailukykyä eikä toimintaedellytyksiä. Ehdotetut muutokset olisivat päinvastoin vahingollisia.

Kaupunkien keskustojen elinvoimaisuus perustuu ihmisten liikkumiseen ja vahvaan kulutuskysyntään. Kulutuskysyntään vaikuttaa merkittävästi myös se, miten keskustaan pääsee henkilöautolla ja kuinka paljon kadunvarsipysäköinti maksaa. Esimerkiksi Helsingissä varsinkin keskusta-alueen kadunvarsipysäköinnin korkea hinta on ohjannut kulutuskysyntää alueille, joihin henkilöauton voi jättää maksutta tai edullisesti parkkiin asioinnin ajaksi. Kadunvarsipysäköinnin hinnan nostaminen siirtäisi työpaikkoja ja työn tekemistä pois kaupunkien keskustoista.

Kaupunkien kadunvarsipysäköinnistä perimät hinnat ja kaavaillut ruuhkamaksut ovat julkisyhteisön keräämiä veroja, jolla kansalaisten ja yritysten käytössä olevia varoja siirretään julkiselle sektorille. Tämä vähentää yksityisen sektorin palvelujen käyttöä ja työllisyyttä.

MaRa vastustaa toimenpide-ehdotuksia 11 ja 12 koska ne nostavat kadunvarsipysäköinnin hintaa ja tekevät kaupungissa asioimisen omalla henkilöautolla nykyistä kalliimmaksi. Henkilöautolla asioimisen vähentyminen vähentää kulutuskysyntää kaupungista ja ohjaa sitä muualle. Tästä seuraa se, että kaupungissa toimivien yritysten toimintaedellytykset ja mahdollisuudet työllistää heikkenevät. Ruuhkamaksut ja kadunvarsipysäköinnin hinnan korottaminen nykyisestä heikentävät keskusta-alueiden elinvoimaisuutta. 

MaRa vastustaa myös asukaspysäköintiluvan hinnan nostamista. Ehdotuksen mukaan asukaspysäköinnin hinta voisi nousta vuoteen 2029 mennessä jopa sadoilla prosenteilla ja kuukaudessa useilla kymmenillä euroilla. Jos asukkaat joutuvat maksamaan pysäköinnistään nykyistä enemmän, vähentää se kotitalouksien yksityistä kulutusta ja siirtää varoja yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille.

MaRa vastustaa myös yrityspysäköintitunnuksen maksun nostamista. Ehdotuksen mukaan asukaspysäköinnin hinta voisi nousta vuoteen 2029 mennessä sadoilla prosenteilla ja kuukaudessa useilla kymmenillä euroilla. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan yritykset tarvitsevat muun muassa tavara- ja muihin kuljetuksiin omia autoja ja yritystunnuksen hinnan nostaminen nostaisi myös matkailu- ja ravintola-alan yritysten kuluja vuodessa sadoilla euroilla. Valtion ja kaupunkien tulee pidättyä säätämästä yrityksille maksuja, koska ne heikentävät yritysten mahdollisuutta työllistää ja tehdä investointeja.

 

Kunnioittavasti,

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                                              Kai Massa

toimitusjohtaja                                         lakimies