EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE
Lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta (HE 252/2020 vp)


Pyydettynä lausuntona esitämme kunnioittavasti seuraavaa.

Kausityölakiin esitetyt muutokset ovat omiaan vähentämään työnantajan hallinnollista taakkaa sekä helpottamaan kausityöntekijän asemaa ja myöhemmin tapahtuvaa uudelleen työllistymistä. MaRa kannattaa esitystä.

Matkailuun liittyvillä toimialoilla on tarvetta kausityöntekijöille, jotka kykenisivät palvelemaan ulkomailta tulevia turisteja heidän omalla äidinkielellään. Käytännössä tarvetta on erityisesti venäjää ja sekä aasialaisia kieliä hallitseville kausityöntekijöille. Koronavirusepidemian aikanaan laantuessa Suomeen kohdistuvan matkailun oletetaan jälleen merkittävästi kasvavan.

Kausityölain mukaisia lupia on matkailuun liittyville kausitoimialoille haettu kausityölain voimassaoloaikana ilmeisesti melko vähän. Yhtenä syynä tähän on ollut se, että kausityövoimaa myös vuokrataan henkilöstöpalveluyritysten kautta ja tähänastisen tulkinnan mukaisesti kausityölupia ei ole myönnetty henkilöstön vuokrausyrityksille.

Tästä syystä on erittäin hyvä, että muiden esitettyjen muutosten lisäksi lakia nyt esitetään täsmennettäväksi siten, että jatkossa myös Suomessa toimivalla henkilöstöä vuokraavalla yrityksellä on mahdollisuus saada kausityölupia.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:llä ei ole muuta lausuttavaa esityksen johdosta.

 

Kunnioittavasti,

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Eero Lindström
työmarkkinajohtaja