Koronapandemia ja julkishallinnon asettamat rajoitustoimet ovat kohdistuneet muun muassa matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksiin voimakkaina vielä kesäkuun 2021 alun jälkeenkin. Valtiolla on velvollisuus korvata rajoitustoimista aiheutuvia menetyksiä niin kauan kuin valtio rajoittaa perustuslaissa suojattua elinkeinovapautta. Talousvaliokunta on todennut HE 97/2021 vp antamassaan mietinnössä (TaVM 18/2021 vp, s. 6) seuraavan.

                     

”Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi asetetut rajoitukset on perusteltu epidemiologisin syin. Rajoitusten hyödyt kohdistuvat koko yhteiskuntaan, kun taas rajoitustoimien johdosta aiheutuvat tappiot lankeavat suoraan niille yksilöille ja elinkeinoille, joihin rajoitukset ovat kohdistuneet. Tämän vuoksi on ollut perusteltua, että rajoitustoimien taloudellisia vaikutuksia lievennetään julkisin varoin; yhteisten varojen käyttämisen oikeutus tukijärjestelmiin on siten huomattavasti laajempi kuin yksinomaan yleiset periaatteet solidaarisuudesta, turvaverkoista ja huolenpidosta kansalaisista. Näin perustellen talousvaliokunta on, perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella, edellyttänyt, että silloin kun elinkeinotoiminnan harjoittaminen estyy julkishallinnon toimien vuoksi, on näin aiheutuvia menetyksiä korvattava (TaVM 5/2020 vp — HE 25/ 2020 vp, TaVM 3/2021 vp — HE 22/2021 vp ja TaVM 7/2021 vp — HE 38/2021 vp).”

 

Rajoitustoimet vaikuttavat merkittävästi ravintolatoimintaan etenkin kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa ja kunnissa. Suurimmissa vaikeuksissa on yöravintolatoiminta, jonka toimintaedellytykset varsinkin leviämisvaiheen maakunnissa ja kunnissa ovat heikot. Asiakaspaikkarajoitukset, myös terasseilla, vähentävät ruokaravintoloidenkin liiketoimintamahdollisuuksia. Etätyö- ja -opetussuositukset leikkaavat edelleenkin vähintään puolet henkilöstö- ja opiskelijaravintoloiden liikevaihdosta.

Kokoontumisrajoitukset ovat käytännössä estäneet kongressi-, messu- ja muun kokoustoiminnan maaliskuun lopusta 2020 lukien. Tilanne jatkuu edelleen vaikeana kiihtymis- ja leviämisvaiheen maakunnissa. Nämä yritykset eivät pääse tapahtumatakuun piiriin jatkuvaluonteisen toiminnan takia. Useat festivaalit peruttiin jo viime keväänä tältä kesältä epävarman tilanteen takia. Moni festivaaliyritys ei pääse tapahtumatakuun piiriin, koska festivaalin peruminen oli pakko tehdä jo keväällä.

Matkustusrajoitukset heikentävät edelleen ulkomailta Suomeen suuntautuvaa matkailua. Tästä kärsivät erityisesti pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen hotellit ja ohjelmapalvelutoimiala. Kesän hyvä kotimaisten asiakkaiden palvelujen kysyntä ei ulottunut pääkaupunkiseudun hotelleihin. Kun kesälomat ovat ohi, hotellipalvelujen kysyntä heikkenee myös esimerkiksi venäläisistä asiakkaista riippuvaisissa itärajan kunnissa. Kotimaiset asiakkaat kannattelivat palvelujen kysyntää siellä kesän ajan.

Koronapandemia ja rajoitustoimet ovat synkistäneet matkailu- ja ravintola-alan yritysten työvoimapulaa merkittävästi. Rajoitustoimista aiheutuvien lomautusten ja epävarman tulevaisuuden takia osa ammattitaitoisesta henkilökunnasta on siirtynyt muille toimialoille. On erittäin todennäköistä, että työvoimapulasta muodostuu alan kasvun este. Työperäisen, työntekijöiden reiluun kohteluun perustuvan maahanmuuton lisäämisellä on kiire.

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat raskaasti velkaisia koronapandemian joskus päättyessä. Niiden kyky investoida ja työllistää on heikentynyt merkittävästi koronapandemian ja rajoitustoimien takia. Valtion kustannustuet ja sulkemiskorvaukset ovat korvanneet vain pienen osan yritysten kiinteistä joustamattomista kuluista. Yritysten taloustilanne on niin heikko, että uusi kustannustuki on välttämätön. Sen ehtoja tulee lieventää. Myös liikevaihdon aleneman ja korvattavien joustamattomien kiinteiden kulujen omavastuun rajaa tulee alentaa 30 prosentista.

MaRa esittää, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti hallituksen esityksen kustannustuesta, joka korvaa yrityksille 1.6.2021 jälkeen koronapandemiasta ja rajoitustoimista aiheutuvia menetyksiä.

 

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Timo Lappi                         Veli-Matti Aittoniemi

toimitusjohtaja                    varatoimitusjohtaja

 

 

Jakelu

Pääministeri Sanna Marin

Valtiovarainministeri Annika Saarikko

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen

Työministeri Tuula Haatainen

Sisäministeri Maria Ohisalo

Opetusministeri Li Andersson

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Kansliapäällikkö Raimo Luoma