Korkeakouluopinnot

Matkailu- ja ravintola-alalle voi kouluttautua myös korkeakouluissa eli ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Niissä pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto joko lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta.

Restonomitutkinto ammattikorkeakoulusta

Ammattikorkeakoulusta valmistuvan alan ammattilaisen tutkintonimike on restonomi.

3,5 vuoden mittaista (210 opintopistettä) restonomitutkintoa suorittavat saavat ammattikorkeakouluopinnoissaan monipuolista osaamista erityisesti palveluprosessien ja -kokonaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä laajan näkemyksen alan kehittämismahdollisuuksista. Restonomit ovat kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ammattilaisia. He voivat työskennellä erityisesti matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma-, tapahtuma-, elintarvike- tai toimitilapalveluiden parissa.

Restonomit kerryttävät opintojensa aikana osaamista monissa eri oppimisympäristöissä, mukaan lukien alan yritykset. Restonomitutkintoon sisältyy työharjoittelua yli 800 tuntia. Lisäksi moni työskentelee alan yrityksissä opintojensa aikana muutoinkin.

Restonomin tutkinto on laaja-alainen ja monipuolinen. Koulutuksissa voi olla erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja ja niiden sisältö voi vaihdella myös korkeakouluittain. Tutkinnon suorittaja voi erikoistua esimerkiksi matkailu- ja palveluliiketoimintaan, ruokatuotannon johtamiseen, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohtoon, palveluelämysten tuottamiseen ja kehittämiseen. Restonomikoulutuksessa korostuu käytännön läheisyys. Koulutuksen ja työkokemuksen avulla kukin restonomi tekee oman urapolkunsa. Restonomit työskentelevät erityisesti asiantuntija-, myynti- ja kehittämistehtävissä sekä esimiehinä tai yrittäjinä.

Restonomin tutkinnon jälkeen ammattikorkeakouluopintoja voi jatkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja sen voi suorittaa myös työn ohessa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK).


Esimerkki restonomikoulutuksesta opiskelijoiden Annin ja Kristan kertomana
 

 

Ammattikorkeakoulut, joissa restonomikoulutusta

Haaga-Helia amk
Jyväskylän amk JAMK
Kaakkois-Suomen amk XAMK
Kajaanin amk
Karelia-amk
LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin amk
Laurea-amk
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK
Savonia-amk
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK
Tampereen amk TAMK

 

Opinnot yliopistotasolla

Matkailualaa voi korkeakoulutasolla opiskella myös yliopistossa. Lapin yliopistossa voi suorittaa joko yhteiskuntatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon matkailututkimuksessa. Matkailututkimuksen pääaineopiskelijat voivat suuntautua joko matkailun liiketoimintaosaamiseen, matkailun kulttuurintutkimukseen tai luontomatkailuun. Lapin yliopistossa on myös tarjolla kaksi englanninkielistä kaksivuotista maisteriohjelmaa: Northern Tourism -maisteriohjelmassa opiskellaan 30 opintopisteen verran arktisen alueen yliopistojen yhteisiä opintoja. Tourism, Culture and International Management -maisteriohjelmassa perehdytään puolestaan kansainvälisten kulttuurituotteiden ja -palvelujen kehittämiseen sekä johtamiseen.

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella voi suorittaa englanninkielisen matkailuliiketoimintaan erikoistuneen kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tourism Marketing and Management -ohjelmassa. Tutkinto tarjoaa opiskelijoille polun matkailuliiketoiminnan kehittämistehtäviin matkailun alue- ja asiantuntijaorganisaatioissa.